SZC logo

Bajai Szakképzési Centrum

OM kód: 203028/002 | 6500 Baja, Szegedi út 69-73.

Intézmény logo

Bajai SZC Jelky András Technikum és Szakképző Iskola

HírekKözérdekű adatokTeamsKRÉTA
Széchenyi 2020

Vezetési program

Vezetői program

Egyértelmű stratégia

A legfontosabb vezetői feladatnak azt tartom, hogy minden dolgozó és diák számára teljesen világos legyen, hogy az iskola egy alaposan megtervezett stratégia mentén egy közös cél felé halad. Ez a cél nem lehet kevesebb mint, hogy a diákjaink és a dolgozóink szívesen jöjjenek be az iskolába, mert örömöt lelnek a közösen elvégzett tevékenységekben, valamint, hogy a végzett tanulóink kezében lévő bizonyítvány olyan modern és naprakész tudást jelentsen, amellyel magabiztosan vághatnak neki az önálló felnőtt életüknek, legyen az akár egy felsőoktatási intézmény vagy egy munkahely. Ezen stratégiai cél eléréséhez természetesen nagyon sok egyéb, kisebb-nagyobb cél megvalósításán keresztül vezet az út. A következő oldalakon a fentebb vázolt stratégiához szükséges javaslataimat és fejlesztési koncepciómat fejtem ki.


Segítség az iskolák közötti átmenet problémájához

Ha egy diáknak komoly magatartási vagy tanulási problémái vannak és ezekre nem sikerül megoldást találni, akkor a végeredmény vagy lemorzsolódás vagy végzettség nélküli korai iskolaelhagyás lesz. Bár igaz, hogy nálunk jelenleg az ESL értéke 7,3%, ami a 2014-ben a kormány által elfogadott Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégiában kitűzött 10% alatt van, de minden egyes olyan diák, aki végzettség nélkül hagyja el az iskolát, súlyos veszteség nem csak az iskola, de tágabb értelemben véve a társadalom számára is.

A probléma kezeléséhez a megelőzésre kell koncentrálnunk. Az új tanulók első nagy megmérettetésére akkor kerül sor, amikor alkalmazkodniuk kell egy teljesen új környezethez és annak minden írott és íratlan szabályához. A nyolcadik osztályt követő nyári szünet után hirtelen olyan követelményeknek kell megfelelniük, amelyekkel nem mindegyikük tud megbirkózni. A megoldatlan problémák számos újabb problémát szülnek mind a tanulással, mind a magatartással kapcsolatban. Az iskolák erre reagálva tipikusan mindössze két-három napot szoktak a diákok „beszoktatására” szánni, azonban ennyi idő nem elég arra, hogy ennek érezhető hatása legyen, ezért kidolgoztam egy kéthetes „beszoktatási” programot.

Az eddig is használt programokat megtartanánk, és olyan újakkal bővítenénk ki, amelyek segítenék a diákokat abban, hogy könnyebben élhessék meg az általános iskola és a középiskola közötti átmenetet. A tíz nap programját részletesen kidolgoztam az általam készített lemorzsolódás elleni stratégiában, amelynek a megvalósítását a jelenlegi megbízott igazgató és a Bajai SZC vezetősége is támogatja, ezért itt az egyes napok témáját csak vázlatosan adom meg.

Első hét (1-5. nap)

  1. nap: Alapszabályok (házirend, baleset- és tűzvédelem, illemszabályok)

Az úgynevezett alapszabályok közül az új diákok részére a házirend megismerése az egyik legfontosabb. A másik pedig baleset- és tűzvédelmi rendszabályok ismerete. Az írott szabályok mellett foglalkoznunk kell olyan íratlan szabályokkal is, mint például a köszönés, ill. a viselkedés a közösségi terekben

  1. nap: Városismeret és a gyakorlati helyek egy részének a megtekintése

Bár Baja egy kisváros, de azok a diákok, akik a környező falvakban élnek és eddig csak a szüleikkel együtt intézték a dolgaikat, gyakran szembesülnek azzal a problémával, hogy nem tudják, mit és hol találnak. Mivel a mind a technikumba felvett diákok, mind a szakképzőbe felvettek tanulni fognak valamilyen szakmát és ezzel kapcsolatban a duális képzésnek köszönhetően egy részük az iskolán kívül fogja tölteni a gyakorlati idejét, így rendkívül fontos, hogy könnyen odataláljanak azokhoz a Baján lévő cégekhez, amelyek gyakorlati helyeket biztosítanak a diákjainknak.

  1. nap: Addikciók, egészséges életmód, sportklubok, egyesületek Baján

Ennek a napnak a célja, hogy a megszokott prevenciós és ismeretközlő előadások helyett a diákok kisebb csoportokban az élménypedagógia módszereivel dolgozzák fel az egyes témákat.

  1. nap: Saját bankkártyám lesz!

Ennek a napnak témáját az teszi aktuálissá, hogy mind a technikumi, mind pedig a szakképzésben résztvevő diákok állami ösztöndíjban részesülnek az ágazati vizsgájukig, majd pedig ezután munkabért kapnak a duális partnertől. Ráadásul kötelező bankszámlát is nyitni és így már bankszámla és bankkártya tulajdonosok is lesznek egyben.  Az így kapott felelősségre nincsenek mindannyian felkészülve és az internetes vásárlás veszélyeivel is szükséges megismerkedniük.

  1. nap: Hogyan tanuljak?

Egy nap alatt természetesen nem lehet sok éve berögzült szokásokat hirtelen megváltoztatni, de ha sikerül elgondolkodtatni őket és élvezetet tudnak találni a tevékenységekben, akkor van rá esély, hogy a tanult módszereket és alkalmazásokat később maguktól is használni fogják.

Második hét (6-10. nap)
6. nap: Önismereti nap
7. nap: Motivációs nap
8. nap: Bensőséges kapcsolatok
9-10. nap: Csoportkohézió erősítése

 

A tanárok továbbképzése és tapasztalatcsere

A tanárok esetében fontos lenne olyan továbbképzés, ami abban segítené őket, hogy hogyan lehet a mai tizenévesekkel hatékonyan kommunikálni és a problémás helyzeteket verbális erőszak nélkül is megoldani. Megbízásom esetén kezdeményezni fogom úgynevezett „évfolyam konferenciák” rendszeres megtartását a saját intézményünkön belül. Ezen olyan megbeszéléseket értek, amin az adott évfolyamon tanító tanárok megosztják egymással a tapasztalataikat a problémás diákokkal kapcsolatos működőképes, vagy éppen nem működőképes megoldási módszereikkel kapcsolatban. Az ilyen konferenciákon én is szeretnék részt venni, hogy első kézből szerezzek információt az aktuális problémákról és feladatokról. A tapasztalatcsere mellett javasolni fogom, hogy az adott évfolyam tanárai hozzanak egységes döntést olyan kérdésekben is, mint például a mobiltelefon használat vagy a házi feladat hiányának a kezelése. A házirendünkben is van előírás mind a két problémával kapcsolatban, de mégsem teljesen egységesek a tanárok ezekben a kérdésekben. Ami természetesen azt eredményezi, hogy a diákok sokkal nehezebben alkalmazkodnak az új iskola szabályrendszeréhez, hiszen az egyes tanárok más és más elvárásai ezt egyértelműen megnehezítik.

Az egységesség még egyéb területeken is fejleszthető. Mivel a tanárok egy része kiszámíthatatlan késéssel érkezik az órára, nincs igazi erkölcsi alapja annak, amikor egy diákon kérik számon a késést. A késések miatt a folyosó ügyeletes sem tud időben órára menni és így vagy az ő osztályában várakozó diákok kezdenek rendetlenkedni, vagy a késő tanárra váró diákok zavarják a többi teremben folyó munkát. A probléma megoldását abban látom, hogy az épületek közötti vándorlásból adódó késést úgy orvosoljuk, hogy a „vándorló” tanároknak egy lyukas órát teszünk a két órájuk közé, hogy legyen idejük időben átérni.

A továbbképzések elvégzésének csak egy komoly akadálya van és ez anyagi természetű. Ahhoz, hogy az egész oktatói testület elvégezhesse az összes javasolt tanfolyamot, óriási összegre lenne szükség. A probléma áthidalására az a javaslatom, hogy az általam összegyűjtött képzésekből az oktatótestülettel közösen válogassuk ki a legfontosabbakat és ezekhez keressünk önként jelentkezőket. Majd az így kalkulált szükséges támogatási igényt továbbítsuk a Bajai Szakképzési Centrum részére. Azért, hogy a szűkös anyagi lehetőségek ellenére elnyerjük a Centrum támogatását, azzal az ajánlattal élnénk, hogy minden tanfolyamot elvégzett oktató készítene egy prezentációt a továbbképzésen hallottakból és ezt előadná az oktatótestület számára. A Centrum így minden egyes kifizetett képzésért cserébe nem csak egy továbbképzett oktatót kapna, hanem az adott oktató által tartott prezentációval befektetne a többi oktató továbbképzésébe is. Mivel az egyes továbbképzésekre önkéntes alapon történne a jelentkezés, így biztosítva lenne, hogy a téma iránt valóban elkötelezett oktató végezze el a képzést, olyan, aki szívesen hajlandó lenne utána a többieket is segíteni az adott téma ismeretének elmélyítésében.

Az IKK képzési kínálatából az alábbi továbbképzések elvégzését javaslom:

Új motivációs eszközökkel a lemorzsolódás ellen - Gamifikáció a szakképzésben:
(Száma: 1IKK010-32/21, 20 óra, 93.980 Ft/fő)

A gyakorlatorientált képzés célja, hogy a résztvevők megismerjék a Z és az alfa generáció motiválásának a lehetőségeit a sikerorientált és az élményalapú oktatási módszerek segítségével.

Pénziránytű Online Digitális Akadémia (korszerű pedagógia: a digitális oktatási módszerek alkalmazása és a pénzügyi kompetenciák fejlesztése):
(Száma: 3PRO043-33/21, 20 óra, 0 Ft/fő)

A továbbképzés célja, hogy a legkorszerűbb informatikai és digitális eszközök segítségével támogassa a pénzügyi kultúra fejlesztésében résztvevő közismereti és szakmai oktatók tevékenységét. A képzés a megfelelő eszközök és módszerek megismertetésével segíti a PÉNZ7-re (pénzügyi és vállalkozói témahét) való készülést.

Új lehetőségek a pénzügyi nevelésben:
(száma: 3PRO044-35/21, 40 óra, 0 Ft/fő)

A továbbképzés célja, hogy az oktatók a szakjuktól függetlenül megismerjék a különböző tantárgyaknál előforduló pénzügyi és gazdasági nevelés feladatait. További cél, hogy az oktatók a mindennapi munkájukban is jól használható ismereteket szerezzenek. A továbbképzés különösen hasznos a diákok nevelése szempontjából abban a tekintetben, hogy hogyan tudják jól felhasználni az ösztöndíjukat.

A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók iskolai támogatása a szakképzésben:
(száma: 2PRN103-32/22, 20 óra, 75.000 Ft/fő)

A képzés célja, hogy az oktatók képesek legyenek felismerni a tanulási zavarban szenvedő diákjaikat és ki tudják választani az adekvát segítségadás módját. A megfelelő diagnosztikai tesztek megismerésével és a háttérképességek fejlesztésével pedig segítsék a tanulók egyéni képességeinek a kibontakozását.

Oktatói motiváltság fenntartásának eszközei a szakképzésben- Burn out prevenció:
(Száma: 2LEA069-32/22, 30 óra, 95.000 Ft/fő)

A továbbképzés célja, hogy az oktatók megismerjék a kiégés megelőzésének a technikáit és képesek legyenek megfelelően kezelni a munkájuk során elkerülhetetlen stresszhelyzeteket.

Tanulástechnika:
(Száma: 2RAA200-32/23, 15 óra, 45.000 Ft/fő)

A képzés során az oktatók megismerkednek a tanulók teljesítményszorongásának okaival és azok csökkentésének lehetőségeivel. Olyan technikákat sajátítanak el, amelyek segítségével fel tudják kelteni a tanulók motivációját. Gyakorlati útmutatót kapnak azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet az egyes tantárgyaknál használható problémamegoldási módokat és tanulási technikákat a diákok számára továbbadni. 

Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségek kezelése a szakképzésben:
(Száma: 2PRN101-32/22, 20 óra, 75.000 Ft/fő)

Olyan jártasság kialakítása a célja, amelynek segítségével az oktatók képesek felismerni a tanulási és magatartási problémákkal küzdő tanulókat és a fejlesztési tervek kidolgozásában is aktív szerepet tudnak vállalni. Az élményalapú projektoktatás megismerésével pedig a munka világára tudják felkészíteni a diákokat, hiszen elsajátítják a team-munka és kooperáció fontosságát.

A matematika tanulás zavarai a szakképző intézményekben:
(Száma: 2PRN100-32/22, 20 óra, 75.000 Ft/fő)

A továbbképzés azzal a céllal jött létre, hogy az oktatók képessé váljanak általa a diszkalkulia tünetegyüttesét és elő tudják készíteni a diszkalkuliás diákok fejlesztési tervét. A változatos eszközhasználat és a játékos matematika tanítás segítségével kezelni tudják a tanítás során jelentkező problémákat.

A hiperaktivitás és figyelemzavar (ADHD) kezelési lehetőségei a szakképző intézményekben:
(Száma: 2PRN102-32/22, 20 óra, 75.000 Ft/fő)

A továbbképzés célja, hogy az oktatók részletes ismereteket szerezzenek az ADHD szindrómájáról, a lehetséges diagnosztikai tesztekről és az ilyen esetben eredményes tanítási módszerekről. Az együttnevelés erősítése kiemelt célja a képzésnek, amelyhez specifikus esetbemutatásokkal ismertetik meg a résztvevőket. 

Kooperatív módszerek a szakképzésben:
(Száma: 2PAE179-32/23, 30 óra, 60.000 Ft/fő)

A kooperatív tanulásszervezési forma megismerése hozzásegíti az oktatókat ahhoz, hogy képesek legyenek a tanulókat megtanítani az eredményes team-munka, a kooperáció és a reflektív gondolkodás kialakítására. A csoportmunka során jelentkező problémás helyzetek megoldására adekvát kommunikációs technikákat sajátítanak el.

A viselkedészavarok kezelésének gyakorlata, a problémás viselkedés megértése és a viselkedési krízisek megelőzése, kezelése:
(Szám: 2RAA105-32/22, 30 óra, 90.000 Ft/fő)

Azzal a céllal jött létre, hogy segítse az oktatókat a viselkedészavarok felismerésében és tudatos kezelésében. Továbbá elsajátítják felismerni azokat az eseteket, amelyeknek a kezelése már meghaladja egy oktató feladatkörét és képesek kiválasztani a szükséges adekvát szakembert.

Konfliktuskezelés, mediáció a szakképzés világában:
(Száma: 2RAA109-32/22, 30 óra, 90.000 Ft/fő)

A képzés során az oktatók megismerik az egyes konfliktusok típusait és az azokra adott helyes és helytelen konfliktuskezelési technikákat. Élményszerű gyakorlatok segítségével gyakorolják a különféle megoldási módokat és a mediáció eszközeit.

Mentorálással a korai, végzettség nélküli iskolaelhagyás ellen a szakképzési intézményekben:
(Száma: 2RAA107-32/22, 30 óra, 90.000 Ft/fő)

A képzés során a résztvevők megismerik a korai iskolaelhagyás jellemzőit, valamint megértik annak az egyénre és a társadalomra gyakorolt kockázatát. A legfontosabb célja, hogy az oktatók képesek legyenek a veszélyeztetett diákok mentoraivá válniuk és segítsék őket abban, hogy sikerüljön megszerezniük a választott szakképzettséget.

 

A felnőttoktatásban részt vevők támogatása

Annak, hogy a felnőttek elkezdik, de nem végzik el az általuk választott képzést a két legfőbb oka az, hogy a munkahely nem engedi el a délutáni órákra a hallgatókat és az, hogy az online csoportjaik nem működnek elég hatékonyan. Az első probléma okára nincs iskolaként ráhatásunk, de tehetünk valamit azért, hogy azok a hallgatók, akik nem tudnak részt venni a délutáni órákon, be tudják pótolni a tananyagot és legalább az órák egy részén ott tudjanak lenni.

A Messenger csoportok helyett javaslom a Teams csoportok használatát, mert ott is van csevegő szoba, ahol a hallgatók egymással és az oktatóval is szabadon kommunikálhatnak, de ezenfelül még a Teams másik nagy előnye a fájl megosztási lehetősége, hiszen bármilyen típusú fájlt fel lehet rá tölteni a kép minőségének a romlása nélkül. Ráadásul a fájlrendszere ugyanolyan, mint a mindenki által jól ismert Windows-é. A hiányzások csökkentését pedig úgy próbáljuk elérni, hogy a kedd és a csütörtök délutáni órák közül az egyik délutáni órákat szombaton délelőtt tartanánk. Ennélfogva azok a hallgatók, akiket a munkahelyük nem enged el a heti két délutánt jelentő órákra, legalább az órák felén részt tudnának venni. Továbbá javaslom, hogy az oktatók készítsenek minden hétre az adott heti tananyagot mérő online tudáspróba tesztet és egy olyan feladatbankot is, amivel gyakorolni lehet a következő dolgozatra vagy felelésre. Az online tesztek nagy előnye, hogy internet kapcsolat megléte esetén akár mobiltelefonról is bárhol hozzáférhetőek és hallgatók azonnal objektív visszajelzést kapnak arról, hogy mennyire sajátították el az adott hét tananyagát. Így nem fordulhat elő, hogy valaki ne tudná megmondani, hogy szüksége van-e ismétlésre. A feladatbankban lévő feladatokkal pedig lehetőség van önálló gyakorlásra is.

Mindezek mellett heti egy alkalommal az osztályfőnökök tartanának egy késő délutáni online osztályfőnöki órát a tanóráktól független napon. A késő délutáni időpont célja az, hogy addigra már a hallgatók többsége hazaér és be tud kapcsolódni az online órára. Ezen az órán pedig számíthatnak arra, hogy az osztályfőnökön kívül a csoporttársak többsége is részt tud venni és így lehetőségük nyílik arra, hogy megbeszéljék az aktuális kérdéseiket.

 

Műhelyiskola: a korai iskolaelhagyók visszaintegrálása az oktatásba

A Műhelyiskola egyik funkciója, hogy a Dobbantó-programot végzett tanulók részszakma képesítést és alapfokú iskolai végzettséget szerezhessenek. A másik szerepe az, hogy a szakképző iskolából lemorzsolódó tanulóknak kínál részszakma szerzési lehetőséget, ha betöltötték a 16. életévüket. Olyan részszakmát választhatnak a diákok, amely szerepel a Szakmajegyzékben. A képzés során nem tantárgyakat tanulnak a diákok és nincs a hagyományos értelemben vett osztályzattal való értékelés sem. Ezek helyett egyfajta mester-inas viszonyban tanulnak a diákok, amely során a fejlődésük az egyéni képességeik szerint történhet. Az oktatók látják el a diákokat az adott részszakmához szükséges közismereti tudással is. A kulcskompetenciák fejlesztése a cél, ezért projektfeladatokat végeznek, használati utasítást értelmeznek és esetleg anyagszükségletet számolnak. A képzési idő fél évtől két évig terjedhet.

A Dobbantó program az általános iskolában lemorzsolódó diákok számára kínál megoldási lehetőséget, ezért ennek a képzésnek a hozzánk beiratkozott tanulók szempontjából nincs jelentősége. Az Orientációs, kompetenciafejlesztő évvel kapcsolatban már volt több próbálkozásunk is, de egyszer sem jött össze a szükséges minimális létszám az indításhoz. Sem a szülők, sem a gyerekek nem akarták elfogadni, hogy biztosan egy évvel tovább tartson elvégezni akár a technikumot, akár a szakképzőt. A Műhelyiskolával, pontosabban annak az elődjével, a Szakképzési Hídprogrammal már vannak pozitív tapasztalataink. Emiatt a jelenlegi helyzetünk megoldását is részben a Műhelyiskola bevezetésében látom. Mivel az indítása nem függ sem a tanévkezdéstől, sem a tanév végétől, így gyakorlatilag bármikor elkezdhetjük. 

Az általunk kínált képzések közül a technikumi végzettséget adó szakmáknak nincs részszakmájuk, ezért a technikumi képzésben lemorzsolódó diákok csak olyan részszakmát választhatnak – amennyiben elfogadják a műhelyiskolát, mint alternatív megoldást, amivel érettségit nem szerezhetnek, csak valamilyen részszakmát. A szakképző iskolánk által kínált szakmák közül sincs mindegyiknek részszakmája, de a következő szakmák esetében adott a lehetőség az alternatív tanulási út választásához:

-           festő, mázoló, tapétázó (részszakma: szobafestő)

-           kőműves (részszakma: falazó kőműves; gépi vakoló)

-           asztalos (részszakma: asztalosipari szerelő; famegmunkáló)

-           hegesztő (részszakma: fémipari gyártás előkészítő)

-           szociális ápoló és gondozó (részszakma: segédgondozó)

-           villanyszerelő (részszakma: villamosipari előkészítő)

Azt, hogy ezek közül melyik részszakmát tudjuk elindítani függ attól is, hogy a képzéshez tudunk-e oktatót biztosítani, hiszen a műhelyiskolával párhuzamosan futnak a „normál” képzéseink is. A technikumi osztályok közül a legnagyobb problémát a fodrász és a kozmetikus képzésben résztvevő diákokkal kapcsolatban tapasztaljuk, mivel hagyományosan ezek olyan szakmák voltak, amelyekhez nem kellett egyben érettségit is szerezni. Ma már azonban csak technikumi képzésben lehet ezeket a szakmákat választani, amit sok szülő és diák is nehezen fogad el. Az ezekben a képzésekben tanuló és lemorzsolódó diákoknak nem tudunk semmilyen a szakmájukhoz hasonló részszakmát felkínálni, ami a jelen helyzetben nehéz helyzet elé állítja a tanulót.

 

Pályaalkalmassági tesztek bevezetése

Bár a jelen szituációt nem orvosolja, de a következő tanévben a technikumi képzésekre hozzánk jelentkező diákokkal kapcsolatban felmerülő problémákat csökkentené, ha bevezetnénk egy fajta felvételi vagy pályaalkalmassági tesztet minden technikumi képzésre jelentkező diák számára. A teszteken az adott szakmához és az érettségihez szükséges alapkészségeket (számolási, szövegértési, stb.) mérnénk amik megléte elengedhetetlen ahhoz, hogy valaki technikumi szintű képzésben vegyen részt. Az így kapott teszteredmény objektíven tükrözné a diákok valódi képességeit, mert az általános iskolából hozott érdemjegyek és a diákok valódi tudása között nem mindig egyértelmű az összefüggés. Az eredmények alapján egy reális, tudáson alapuló rangsort tudnánk létrehozni és azoknak a diákoknak az esetében, akik egy bizonyos szint alatt teljesítettek, a képességeiknek megfelelőbb, szakképzésben elsajátítható szakmát tudnánk javasolni. Ezzel megkímélhetnénk a diákokat is attól, hogy a technikumba történő felvételük után már az első ében is olyan kudarc sorozat érje őket, ami nagyon kedvezőtlen hatással lenne az önértékelésükre és a pályafutásuk előbb-utóbb lemorzsolódásban és végzettség nélküli iskolaelhagyásban végződne.

 

Mentor program

Az idei tanévben először veszünk részt az Apáczai Ösztöndíjprogramban mentorként. A hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulóknak valóban segítséget nyújt az ösztöndíj anyagi juttatása és a mentorok segítsége is, de sajnos legalább 3,5-ös előző év végi tanulmányi átlageredménnyel lehet csak bekerülni a programba. Ennélfogva azok a diákok ugyan hátrányos helyzetűek, de gyengébb tanulmányi eredményt érnek el, nem tudnak bekerülni a programba és nem csak az plusz anyagi juttatástól esnek el, hanem a mentorálási segítségtől is. Ezeknek a tanulóknak szeretnék segítséget nyújtani azzal, hogy a következő tanévtől indítunk egy fajta saját mentorprogramot. Anyagi juttatást ugyan nem tudunk adni a tanulóknak, de az önként jelentkező mentorok maximum két-három fő diákot jelentős extra figyelemben tudnak részesíteni.

Azt, hogy melyik leendő kilencedikes tanulót keressük meg a mentorálással kapcsolatban, a beérkező jelentkezési laphoz csatolt dokumentumokból lehet eldönteni. Ezekből kiderül, hogy hátrányos helyzetű-e a diák és az is, hogy a nyolcadikos év végi bizonyítványa alapján milyen a tanulmányi eredménye. Az így kapott lista legaljáról, a leggyengébb tanulmányi átlagot elért tanulóktól kezdenénk el kijelölni a leendő mentorálandó tanulókat. Mivel ezek az alkalmak a diákok számára plusz iskolában eltöltendő órákat jelentenek, számítani lehet majd arra, hogy nem szívesen vesznek részt ilyen foglalkozásokon. Hogy megnyerjük a diákokat arra, hogy önként vegyenek részt a programban, fontos lesz megértetni velük, hogy ezek nem korrepetáló vagy fejlesztő órák lesznek, hanem olyan foglalkozások, amelyeken az adott mentor minden figyelmét nekik szenteli és egyetlen célja, hogy segítse őket abban, hogy sikeresen megküzdjenek minden olyan akadállyal, amely hátráltatja őket az iskola sikeres elvégzésében.

 

Az új Ágazati Képzőközpont mint potenciális lehetőség

A nemsokára hivatalosan is átadásra kerülő Ágazati Képzőközpont (ÁKK) közvetlenül a Szegedi úti telephelyünk mellett helyezkedik el, ami lehetővé teszi, hogy a tanulóink az elméleti és a gyakorlati képzésben i szinte egy helyen részesüljenek. A technikumi tanulók a 10. évfolyam végén tesznek ágazati alapvizsgát, a szakképzős tanulóink pedig az 9. évfolyam végén. A sikeres vizsgát követően a duális képzés törvényi előírásainak megfelelően külsős gyakorlati helyen folytatják tanulmányaikat, vagyis jelen esetben a szakmai gyakorlatot. A gyakorlati hellyel munkaszerződést is kötnek, ami felkészíti a diákokat arra, hogy megismerkedjenek az ezzel járó adminisztrációval, jogokkal és felelősséggel is. Az ÁKK azért különlegesen fontos számunkra, mint gyakorlati hely, mert a jogszabályok nem limitálják az adott szakmai képzésre felvehető tanulók számát és emiatt egy kis vállalkozással szemben jóval több tanuló képzéséről tud egyszerre gondoskodni. Ebből következik az az óriási előny, hogy a nagyobb kapacitás miatt, az iskola is több diákot tud felvenni az elméleti oktatás számára. A több tanuló több órát és termet jelent, amellyel biztosítani lehet az elméleti oktatók egyenletes terhelését. Mindezeken túl az ÁKK közelsége miatt az elméleti oktatók gyakorlatilag pár lepésnyire vannak a gyakorlati oktatóktól, akikkel könnyen alakíthatnak ki szakmai közösségeket, hogy a végső cél, tanulók sikeres szakmai vizsgája érdekében együttműködhessenek. Az ÁKK-val való jó kapcsolat már csak azért is kiemelt prioritású, mert a személyi és a tárgyi feltételeink kiaknázásával közösen tervezhetnénk eddig még nem indított szakmákból is képzéseket.  


A nemzetközi kapcsolatok újraélesztése

A 2008-tól 2011-ig tartó Airbus A380 nemzetközi projekt keretében három éven keresztül dolgozott együtt tanár és diák magyar, német, spanyol és francia középiskolákból. A nemzetközi elismerést kiváltó teljesítmény, hogy együttes erővel megépítettünk négy működőképes repülőgép modellt, eltörpül amellett a rengeteg előny mellett, amivel a projektben való részvétel járt.  A tanárok és a diákok is személyesen tapasztalhatták meg, hogy mit jelent egy nemzetközi projektben való kooperáció idegen nyelven, négy különböző anyanyelvű partnerekkel. Sajnos azóta ilyen hosszú, több éven át tartó nemzetközi projektben nem vett részt az iskola, de az akkor megalapozott kollegiális barátságokra támaszkodva újra lehetne éleszteni és megerősíteni ezeket a kapcsolatokat, hogy még több nagyszerű pályázatban vehessünk részt.


Az élhetőbb iskola kialakítása

A helyzetelemzésemben utaltam arra, hogy az iskola tagintézményében és két telephelyen is felújítandóak az épületek. A Petőfi utcai épületben az ablakok cseréje nem halogatható tovább, különös tekintettel arra, hogy az idei tanévben a megemelkedett gáz ár miatt országosan korlátozták a középületekben fűtéssel elérhető hőmérsékletet és a gyengén vagy sehogy sem szigetelő ablakok miatt az előírt minimum 18 fokot is néha alig lehetett tartani.

Ha az ablakok nem kerülnek felújításra vagy még inkább cserére, akkor egy valóban hideg tél esetén a következő tanévben még a törvényben előírt minimum hőmérsékletet sem fogjuk tudni betartani. Ezenkívül a régi nagy tanáriból leválasztott területen kialakított tanterem és a tanári közös válaszfalát hangszigeteléssel kell ellátni, mert az oktatók gyakorlatilag így érdemi munkát a tanáriban nem tudnak végezni.

A Malom utcai épületben a tantermekben a túl nagy belmagasság okoz fűtési problémát. Hosszútávon mindenképpen megtérülne egy olyan beruházás, amely a belmagasságot lecsökkentené a normál magasságra.

A Szegedi úti épületben több tanterem is azonnali festésre szorulna és számos helyen hiányos vagy sérültek a csempék és az egyéb burkolatok. A közösségi terekben elavultak a bútorok, sőt nem egy szakadt vagy egyéb módon sérült is. Az épület nagy hiányossága, hogy nincs semmilyen étkező helyiség és feltétlenül mihamarabb szükség van legalább egy tornateremre is, hogy a diákoknak ne kelljen a testnevelés órák miatt az épületek között vándorolniuk.

A fentebb vázolt sürgős beavatkozások még nem elegendőek ahhoz, hogy élhetőnek lehessen nevezni egy intézmény épületeit. A diákok és az oktatók, de hozzánk érkező vendégek is akkor fognak szívesen belépni az épületeinkbe, ha azok egyrészt ápoltak, másrészt olyan a színviláguk és a díszítésük, amely jó érzéseket kelt a szemlélőben. Ebben a tekintetben sok a tennivaló mind a három helyszínen. A leglehangolóbb a Szegedi úti épület a sötét színvilág, a szakadt bútorok, a leváló burkolatok és a vitrinekben kiállított több évtizede ott porosodó tárgyak miatt.

Mivel a diákoknak ki kell jönniük a termekből a szünetek idejére, így nem tudnak hol étkezni. Ezen változtatnék azzal, hogy a nagyszünetben egy tanár vagy a hetesek felügyelete alatt bent maradhatnának és a lehetőségekhez képest kulturált körülmények között étkezhetnének. A porta előtt található nagy lobbi óriási lehetőségeket rejt magában abból a szempontból, hogy hogyan lehetne kellemessé tenni a környezetet kevés anyagi ráfordítással is. Rendkívül fontosnak tartom, hogy az épületbe belépők azonnal meglássák, hogy büszkék vagyunk a diákjainkra és a tanárainkra. Minden évben számos versenyen érünk el kiváló eredményeket, de ezek a Facebook posztokban és a honlap híreiben gyorsan feledésbe merülnek, pedig az eredmények mögött szorgalommal párosult, tehetséges diákok és páratlan szaktudással rendelkező oktatók állnak. Az idei tanévben a teljesség igénye nélkül az alábbi versenyeken értünk el szép eredményeket:

  • Az Ágazati és Ágazaton Belüli Specializáció Szakmai Érettségi Vizsgatárgyak Versenyén (ÁSZÉV) döntőbe jutottak a tanulóink.
  • Az Autós Szakmák Tanulmányi Versenyén (az Autószerelők Országos Egyesülete és az Autós Nagykoalíció által alapított és szervezett tanulmányi versenyen) az országos döntőben első helyezést ért el a csapatunk.
  • Egy villanyszerelő diákunk az SZKTV középdöntőjébe jutott.
  • A „Víz-Jel” Diákalkotók VI. Nemzetközi Grafikai Biennálé ünnepélyes díjkiosztójára a Bácskai Kultúrpalotában került sor, ahol egyik tanulónk különdíjban részesült.

A fentiekhez hasonló eredmények méltatására kialakítanék egy olyan „Büszkék vagyunk rátok!” területet mind a három épületben a bejáratához közel, egy prominens helyen, ahol fényképes beszámolókat lehetne olvasni az elért sikereinkről. A mai kor szellemének megfelelően például a versenyekről készült fényképek melletti QR kóddal lehetne elérni az adott beszámolót, Youtube videót vagy egyéb, mondjuk Instagram posztot. Biztos vagyok benne, hogy támaszkodhatnék ezzel kapcsolatban is a diákok és az oktatók kreativitására. Az üveg vitrinekben lévő tárgyakat kicserélném a diákok művészeti alkotásaira, ami az esztétikai érték mellett egyben elismerést is jelentene a készítőknek és oktatóiknak.

Annak ellenére, hogy a nyolcadik évfolyam után a legjobb tanulmányi átlagú tanulók általában valamilyen gimnáziumban folytatják a tanulmányaikat, a közismereti tárgyak versenyeiben is érünk el szép eredményeket, még a sokak által nehéznek tartott matematikából is. Sőt, az idegen nyelvi órák száma kevesebb a gimnáziumi óraszámnál, de nálunk is vannak diákok, akik sikeres nyelvvizsgát tesznek, fáradtságot nem ismerő, lelkes tanáraiknak hála. Ez is egy olyan információ, amire büszkének kellene lennünk és a megfelelő fórumokon, ill. felületeken „reklámoznunk” kellene.

A tantárgyi sikerek mellett azonban egyéb területeken is elismerést vívnak ki maguknak a diákjaink, amely sikereknek ugyanúgy joguk van a méltatásra. Gondolok itt a rendszeresen jól szereplő lány röplabda csapatra vagy olyan egyéni eredményekre, mint egyik diákunk országos karate versenyen elért első helyezésére. Ezeknek és a hasonló teljesítmények mindegyikének meg kellene adni a méltó helyet minden felületen és médiában. Pályázatom sikeressége esetén meg fogok bízni egy oktatókból és diákokból álló teamet, amelynek az lesz a feladata, hogy ezzel a kiemelt feladattal foglalkozzon. Amellett, hogy ezzel kifejezhetnénk az elismerésünket, olyan eszközt kapnánk a kezünkbe, amellyel még több diákot tudnánk arra késztetni, hogy a Jelkybe jöjjön továbbtanulni.

A fenti tervek megvalósulása azonban nem a vége, hanem a kezdete annak a folyamatnak, amely során az iskolában olyan környezetet alakíthatunk ki, ahol egészen egyszerűen jó lenni. Szintén fontosnak tartom, hogy az osztálytermek díszítve legyenek és ez tükrözze a diákok életkorát és érdeklődési területeit. A nyomasztó, unalmas és üres falak díszítésében az egyes osztályközösségeknek az osztályfőnök felügyelete mellett szabad kezet adnék.


Arculatfejlesztés

Ahogy az iskola épületébe érünk, a portaszolgálat a felelős az első benyomás kialakításáról. A honlapunk megtekintésekor pedig maga a weboldal és a rajta lévő képek keltik az oldalt megtekintőben az első benyomást, éppen ezért elfogadhatatlan, hogy rossz minőségű, pixeles képek fogadják az oda látogatót. Ha valaki rákeres az iskolára egy böngészőben, akkor könnyen találhatja magát az iskola régi weboldalán, ami szintén nem jó reklám egy olyan intézményben, amely többek között a diákok digitális kultúrájának a fejlesztéséért felelős.

Kulcskompetenciák és a munkaközösségek

Az alapvető kulcskompetenciák (számolási és szövegértési) fejlesztése különösen fontos a mai, gyorsan változó és fejlődő világunkban. A végzett diákjainknak képesnek kell lenniük arra, hogy a kialakult képességeik birtokában tovább tudják fejleszteni a szaktudásukat, hogy a fejlődéssel lépést tudjanak tartani. Gondoljunk csak arra a 30 éve végzett forgácsoló szakemberre, aki időközben nem követte a szakma fejlődését és képtelen egy mai CNC forgácsoló géppel mit kezdeni, hiszen azt már programozni kell.

Azonban nem csak egy adott szakmában való továbbképzéshez, hanem egy új szakma felnőttkori elsajátításához is szükség van megfelelő szintű tanulási kompetenciákra. A munkaközösségek szerepe ezzel kapcsolatban abban van, hogy a diákok komplex fejlesztéséhez szükség van az együttműködésükre. Segíteniük kell egymást abban, hogy hogyan tudják a sikeres vizsgákhoz szükséges számolási és a szövegértési kompetenciákat a különböző tanórákon vagy foglalkozásokon fejleszteni.


Pályaválasztás

A Bajai Szakképzési Centrum által évente megrendezésre kerülő, már hagyományosnak mondható „Sugó-parti Szakmaparty” nevű pályaorientációs rendezvényen természetesen a Jelky is képviselteti magát, hiszen évente közel ezres nagyságrendű az odalátogató érdeklődők száma. Ezenkívül évente egyszer nyílt napot tartunk, ami szintén rengeteg érdeklődő végzős általános iskolás diákot vonz.

Ezeken az eseményeken kívül azonban hasznos lenne, ha rendszeresen jelennének meg az egyes szakmákkal kapcsolatos, azok népszerűsítésével foglalkozó posztok a Facebookon kívül az Instagramon is, mert a mai diákok ez utóbbi közösségi oldalt sokkal többet használják. Már önmagában a rendszeres Instagram posztok is azt a benyomást keltenék, hogy egy modern, a fiatalok érdeklődési körét és szokásait figyelembe vevő intézmény a Jelky.

 

                                                                                                                       Juhász Imre
                                                                                                                          igazgató

 

Baja, 2023.09.01.


Partnereink

SZC logo

Bajai Szakképzési Centrum


Bajai SZC Jelky András Technikum és Szakképző Iskola

6500 Baja, Szegedi út 69-73.

Telefon: +3679524100

E-mail: titkarsag@jelkybaja.hu

OM azonosító: 203028/002


2024Bajai SZC Jelky András Technikum és Szakképző Iskola